Onze school is een plaats waar kinderen niet alleen komen om te leren lezen, schrijven, rekenen, etc. Wij hanteren het motto: Leuk leren bestaat! Bij ons is elk kind uniek en wordt leren gebracht in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. 

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun leven door op de basisschool. Dat is een periode in hun leven, waarin ze veel indrukken opdoen. De invloed daarvan is levenslang; een Jenaplanschool realiseert zich dat ten volle.
 
Uw kind moet zich thuis voelen en als individu tot zijn recht komen. Het onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij de beleving, interesses en mogelijkheden van uw kind. Maar het individu staat niet alleen. Uw kind maakt ook (zoals altijd in het leven) onderdeel uit van een groep. De communicatie met andere kinderen speelt dan ook een belangrijke rol in het leven op onze Jenaplanschool.
 
Kiezen voor Jenaplanschool de Tandem is kiezen voor: 
  • zelfstandig kunnen kiezen en plannen;
  • respectvol omgaan met anderen;
  • ontwikkeling van creativiteit;
  • maar zéker ook leren! (rekenen, taal, spelling, schrijven, wereldoriëntatie)
In de weken dat we projecten, vieringen of bijzondere activiteiten hebben, houden we aan het begin van de week een weekopening om samen de week op te starten. Aan het eind van de week sluiten we deze samen af door middel van een weeksluiting, waarbij ouders van harte welkom zijn.
 
Uniek
Elk kind, uw dochter of zoon, is uniek. Haar of zijn capaciteiten zijn voor de stamgroepleid(st)ers van een Jenaplanschool uitgangspunt. De stamgroepleid(st)er is er op getraind individuele capaciteiten tot ontwikkeling te brengen. In een Jenaplanschool komt het regelmatig voor, dat niet alle kinderen met dezelfde opdracht bezig zijn. Kinderen zijn alleen of in kleinere groepjes bezig.
 
Het werken in de school is gericht op zelfstandig denken en handelen van de kinderen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Kinderen leren van jongs af aan hun werk te plannen. Eerst met behulp van een dagtaak en later met een weekplanning. De stamgroepsleid(st)er heeft in dit proces van zelfstandigheidstraining een sturende en controlerende rol.
Leermiddelen, het ritmische weekplan en de inrichting van de lokalen moeten er aan bijdragen dat er een rijke leeromgeving ontstaat.
 
Samen met de ouders
Ook al zijn de kinderen een groot deel van de dag op school, de rest van de dag zijn ze thuis. Het is belangrijk, dat zaken die op school worden geleerd en ervaren, hun vervolg vinden bij u thuis en andersom. Wij denken hierbij aan de normen en waarden die horen bij het respectvol omgaan met anderen. Wij vragen ouders om betrokken te zijn bij ons onderwijs. U krijgt de ruimte om mee te werken en mee te doen. Dit is natuurlijk nooit een verplichting, maar door een prettige samenwerking tussen stamgroepsleid(st)er en ouders, bereikt uw kind de beste resultaten. 

 

Een schooldag op de Tandem


login