De samenstelling van het team

Wie werken er in de school?

 • Directeur: verantwoordelijk voor de algemene leiding van de school. Hij is
  verantwoordelijk voor het onderwijskundig-, personeels-  en financieel beleid.
 • Interne begeleider (IB-er): verantwoordelijk voor de ”zorg op maat” voor alle kinderen.
 • Remedial teacher (RT-er): hij/zij werkt zoveel mogelijk binnen de klas met individuele kinderen aan hun specifieke onderwijsbehoeften.)
 • Stamgroepleid(st)ers: verantwoordelijk voor de eigen stamgroep. Bij een gedeelde groepstaak is er overleg en worden afspraken gemaakt.
 • Onderwijsassistent: assisteert de stamgroepleid(st)ers in de onderbouw.
 • ICT-er: coördineert en ontwikkelt het gebruik van computers in de school.
 • Bouwcoördinator:  coördineert en bewaakt de ontwikkelingen binnen één bouw (onder-, of bovenbouw).
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs: verzorgt de gymlessen van groep 3 t/m 8 en coördineert deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten.
 • Administratief medewerk(st)er: voert leerlingen- en personeelsadministratie, alsmede andere administratieve handelingen.
 • Conciërge: verantwoordelijk voor de huishoudelijke zaken van de school,
  klein onderhoud, toezicht etc.

 


login